گنجشک ها ویزا نمی خواهند

اگر، قادر نیستی خود را بالا ببری، همانند سیب باش، تا با افتادنت، اندیشه‌ای را بالا ببری (دکتر علی شریعتی)

خرداد 93
1 پست
بهمن 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
آبان 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مهر 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
خرداد 87
1 پست